Днес 27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Некст Билд“ ЕООД се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект № BG16RFOP002-3.004-0010-C01

Обща стойност на проекта: 620 218.96 лева

Проектът има за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект.Предвижда се закупуване и въвеждане в експлоатация на Мобилен бетонов център – 1 бр. Новите продукти-бетонови смеси и разтвори, ще се произвеждат чрез влагане на отпадъка от производството на бетонови продукти. По този начин ще се постигне промишлена симбиоза в рамките на едно предприятие. Отпадъкът на едното производство, представлява суровина за другото производство.

Очакваните резултати включват намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта, ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците, повишаване на ефективността на производствените разходи, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите, намаляване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността.Като резултат от реализиране на проекта ще се подобрят условията на труд на заетите в производството на бетонови продукти.

Целите са в унисон с основната цел на процедурата: "Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.След реализацията на проекта ще се подобри ресурсната ефективност на предприятието и ще се постигне положителен ефект върху опазването на околната среда.За нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас
 • office@nextbuild.bg
 • НЕКСТ БИЛД
 • ОФИС
  гр. София, кв. Хладилника, ул. Козяк, № 43
 • СКЛАДОВА БАЗА
  гр. София, кв. Враждебна, м. Новамахала, № 46
 • +359 2 426 17 17
  +359 888 445 773