Сертификати

Сертификати

„Некст Билд“ ЕООД има работещ управленски механизъм, чрез който да постига целите си и по този начин да гарантира пред клиентите си, че е надежден партньор. Фирмата има интегрирани системи за управление, отговарящи на изискванията на международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2015), за управление на околната среда (БДС EN ISO14001:2015), за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) и за управление на енергията по БДС EN ISO 50001:2011. Интегрираната система за управление обхваща всички аспекти от дейността на дадена организация, улеснява ръководството за определянето на целите и задачите на фирмата, за хармонизиране на всички процеси, които тя осъществява и му помага да ръководи всички дейности едновременно без загуба на време, средства и излишна документация. Ръководството на фирмата подобрява ефективността и организацията на съществуващите процеси на систематите за управление чрез приобщаване, преквалифициране и насърчаване на всеки член на екипа да допринася за постигане на политиките и целите на интегрираните системи за управление във фирмата.

„Некст Билд“ ЕООД притежава лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения № I – TV 011284, № I – TV 019908, № II – TV 005867, № III – TV 006740, № IV – TV 009463, № V – TV 013875 и притежава първа категория от всички групи и буква “М” и буква “Е” за изпълнение на паметници на културата от „световно и национално значение“ и „местно и ансамблово значение“.


Сертификати по ISO


Камара на строителите в България


Лиценз за международен превоз на товари


Други награди и признания